English  |  Български

Тел.

+3592 954 97 30

E-mail:

office@interconnectionbg.com

проекти


InterConnection организира информацията и публичността по проекта „Добро управление, ефективност и прозрачност в Министерството на земеделието и храните”

InterConnecton като основен подизпълнител на консорциум „Интергритет” стартира изпълнението на договор, част от проекта „Добро управление, ефективност и прозрачност в Министерството на земеделието и храните”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Работата по проекта ще продължи 6 месеца и предвижда аналитични дейности и изготвяне на методики за предоставяне на прозрачни административни услуги и превенция на корупцията, подготовка на обучения за подобряване на достъпността на администрацията, подготовка на печатни и информационни материали и организация за информация и публичност. Общата цел на проекта е отваряне на администрацията към гражданите и повишаване на общественото доверие в работата на МЗХ.